วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บรรลุความเป็นเลิศ

คุณจะบรรลุความเป็นเลิศได้
ถ้าคุณ"ฝัน"ให้มากกว่า
คนที่คิดเพียงแค่ว่า"เป็นไปได้ก็พอแล้ว"

"คิด"ให้มากกว่า คนที่คิดเข้าข้าง
ตัวเองว่า"ฉลาดพอแล้ว"

"ทำ" ให้มากกว่า คนที่เข้าใจ
ว่า"ทำอย่างเพียงพอแล้ว"
"ขยันเพิ่มขึ้นอีกนิด" ชีวิตจะมี
คุณค่ามากกว่าใครๆ ที่ให้คำตอบว่า
"อยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้ว"

การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

ลักษณะของผู้นำที่พึงปรารถนาน คือ ทั้งดี เก่ง กล้า ร่าเริง และแข็งแรง
คิดเป็น และทำชอบ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ
ได้แก่ สามารถ สร้างศรัทธา พาบอกทิศพิชิตโอกาส มาดควบคุม
สร้างขุมกำลัง ปลูกฝังใฝ่ดี มีวัฒนธรรมที่เหมาะสม แค่คำถามก็คือ
คุณกลายเป็นผู้นำตามคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างไร ?

บทความเรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ "
คือบทความที่จะช่วยแนะนำวิธีพัฒนาตัวคุณกลายเป็นผู้นำ
ที่ยอดเยี่ยมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความเรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์" ได้ที่นี่
http://www.expernetbooks.com/download/7leaders.pdf